Fälld

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Stockholm

Uttalandedatum: 2022-10-22Diarienummer: 22-254 samt 22-255Anmälare: Två konsumenterMotpart: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, StockholmFrågeställning: Marknadsföring per telefon till två konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon NIX-nämndens beslut: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de blivit uppringda av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling trots att de är införda i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Av underlaget i ärendet framgår det att anmälarnas telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-telefon. Enligt anmälarnas uppgifter har Länsförsäkringar Fastighetsförmedling trots detta kontaktat anmälarna i markandsföringssyfte. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter vars telefonnummer är registrerade i NIX-telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare