Friad

Tele2

Uttalandedatum: 2022-10-22Diarienummer: 22-257Anmälare: En konsumentMotpart: Tele2Frågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon NIX-nämndens beslut: Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Tele2 trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon, samt att han är kund hos Tele2 inom TV och bredband, medan telefonsamtalet avsåg marknadsföring för Tele2:s mobiltelefonabonnemang.

Företagets uppgifter

Tele2 har uppgett att anmälaren är en befintlig kund hos Tele2 och att de därför har haft rätt att kontakta honom i marknadsföringssyfte. Tele2 har uppgett att de inte har någon anteckning om att anmälaren, på annat sätt än genom spärregistret, motsatt sig kontakt av Tele2, men att anmälaren nu har blivit tillagd i Tele2:s interna spärregister.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I ärendet är det ostridigt att Tele2 har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att anmälaren är registrerad i spärregistret NIX-telefon. Det är i ärendet även ostridigt att anmälaren har ett befintligt avtal med Tele2 inom bredband och TV. Utifrån anmälarens uppgift avsåg telefonsamtalet erbjudande av telefonabonnemang, vilket är att anses som samma tjänstegrupp som abonnemang inom bredband och TV. Undantaget om ett etablerat kundförhållande är således tillämpligt i förevarande fall och Tele2:s agerande står därmed inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare