Fälld

Ventilation & VVS-tjänst Norden AB

Uttalandedatum: 2022-10-26Diarienummer: 22-260Anmälare: En konsumentMotpart: Ventilation & VVS-tjänst NordenFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon NIX-nämndens beslut: Ventilation & VVS-tjänst Norden AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Ventilation & VVS-tjänst Norden AB trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har även uppgett att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Ventilation & VVS-tjänst Norden AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Ventilation & VVS-tjänst Norden AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget i ärendet framgår det att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Enligt anmälarens uppgift har Ventilation & VVS trots detta kontaktat anmälarna i marknadsföringssyfte. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Ventilation & VVS-tjänst Norden AB brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument vars telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare