Fälld

Dorunner

Uttalandedatum: 2022-11-07Diarienummer: 22-157Anmälare: En konsumentMotpart: DorunnerFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Dorunner har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har tidigare anmält att företaget har skickat sms-reklam till honom trots att han inte samtyckt till det. NIX-nämnden var då i kontakt med företaget och fick besked från företaget att anmälaren tidigare varit kund men att denne inte kommer att kontaktas i marknadsföringssyfte igen. Anmälaren har nu två månader senare uppgett att denne återigen mottagit marknadsföring från företaget via sms.

Företagets uppgifter

Dorunner har underlåtit att yttra sig om denna senare anmälan om att sms-reklam skickats trots den invändning som anmälaren gjort och som NIX-nämnden fått bekräftelse på tidigare i år.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument om denne inte givit sitt samtycke till det.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Dorunner har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att anmälaren har mottagit sms-reklam trots att han invänt mot detta. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Dorunner brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare