Friad

Hajper

Uttalandedatum: 2022-11-14Diarienummer: 22-279Anmälare: En konsumentMotpart: HajperFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam NIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms trots att hon inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Hajper har uppgett att företaget har undersökt det inträffade och kan konstatera att anmälaren inte har något spelkonto registrerat och därmed inte samtyckt till att ta emot marknadsföring.

Hajper har vidare uppgett att anmälarens telefonnummer finns registrerat på ett spelkonto som inte tillhör anmälaren samt att företaget bedömer att telefonnumret inte längre ägs av den person som registrerat detta på sitt spelkonto utan numera av anmälaren.

Hajper har slutligen uppgett att telefonnumret nu har tagits bort från de listor som det tidigare inkluderats i samt att anmälaren inte kommer att motta någon ytterligare oönskad marknadsföring.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att anmälarens telefonnummer varit registrerat i företagets kundklubb på ett spelkonto som tillhör en annan konsument. Företaget har anfört att detta beror på att telefonnumrets tidigare ägare registrerat det på sitt spelkonto.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren inte har samtyckt till att ta emot marknadsföring från Hajper. Med beaktande av de omständigheter som Hajper har anfört får det emellertid anses finnas grund för uppfattningen att telefonnumret inte tillhörde anmälaren utan en annan konsument som samtyckt till att ta emot marknadsföring. Anmälan lämnas mot bakgrund av detta utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare