Fälld

Properties & Partners

Uttalandedatum: 2022-11-12Diarienummer: 22-312Anmälare: En konsumentMotpart: Properties & PartnersFrågeställning: Oadresserad reklam till konsument med Nej Tack-skyltNIX-nämndens beslut: Properties & Partners har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit oadresserad reklam från Properties & Partners trots att hon tydligt motsatt sig detta med en ”nej tack till reklam”-skylt på brevlådan.

Företagets uppgifter

Properties & Partners har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet låter NIX-nämnden anmälarens uppgift ligga till grund för bedömningen.

Av anmälan framgår att anmälaren mottagit oadresserad reklam trots att hon tydligt motsatt sig detta med en Nej Tack-skylt på sin dörr. Properties & Partners har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt har motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare