Friad

Merax, Brixo AB

Uttalandedatum: 2022-11-27Diarienummer: 22-321Anmälare: En konsumentMotpart: Merax, Brixo ABFrågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon NIX-nämndens beslut: Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Merax, Brixo AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Brixo AB har uppgett att Brixo AB, av vilket varumärket Merax är en del av, inte ringer upp konsumenter i marknadsföringssyfte. Brixo AB skickar endast e-post och SMS i marknadsföringssyfte när det finns ett bakomliggande samtycke. I samband med att en person ansöker om en kredit hos Brixo AB kan man samtycka till att ta emot framtida marknadsföring via e-post och SMS. Kontaktuppgifter och samtycke registreras först efter att personen identifierat sig med BankID. Brixo AB har vidare uppgett att det i den marknadsföring som skickas via e-post eller SMS alltid finns en länk eller instruktion för avregistrering från framtida utskick. För det fall en person önskar avregistrera sig från utskick men av någon anledning inte är kapabel att följa instruktionerna för att avregistrera sig (t.ex. genom att inte skicka korrekt text i ett avregistrerings-SMS) är det alltid möjligt att vända sig till Brixo AB:s kundtjänst för att be om att bli avregistrerad manuellt.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I förevarande ärende har anmälaren uppgett att Brixo AB kontaktat denne via telefon i marknadsföringssyfte. Brixo AB har uppgett att de inte använder sig av telefonsamtal för att marknadsföra sig till konsumenter. Anmälaren har inte förebringat bevisning som visar att Brixo AB har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte. Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare