Fälld

Sanitet Sverige AB

Uttalandedatum: 2022-12-02Diarienummer: 22-324Anmälare: En konsumentMotpart: Sanitet Sverige ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon NIX-nämndens beslut: Sanitet Sverige AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Sanitet Sverige AB trots att han är införd i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Sanitet Sverige AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Sanitet Sverige AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Anmälaren har uppgett att Sanitet Sverige AB kontaktat honom i marknadsföringssyfte via telefon trots att hans telefonnummer är infört i spärregistret NIX-Telefon. Något undantag har inte visats tillämpligt. Sanitet Sverige AB har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som var införd i spärregistret NIX-Telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare