Fälld

Din Bil Garanti

Uttalandedatum: 2022-12-15Diarienummer: 22-341, 22-342 samt 22-343Anmälare: Tre konsumenterMotpart: Din Bil GarantiFrågeställning: Direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig detNIX-nämndens beslut: Din Bil Garanti har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till tre konsumenter som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de har mottagit adresserad reklam från Din Bil Garanti trots att de är registrerade i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter

Din Bil Garanti har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adressat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och kontakten avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Din Bil Garanti har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarnas uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälarna är registrerade i spärregistret NIX adresserat. Enligt anmälarnas uppgifter har Din Bil Garanti trots detta skickat adresserad reklam till dem. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Din Bil Garanti brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till tre konsumenter som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare