Fälld

Mäklarhuset AB

Uttalandedatum: 2022-12-15Diarienummer: 22-344Anmälare: En konsumentMotpart: Mäklarhuset ABFrågeställning: Oadresserad reklam till konsument med Nej Tack-skyltNIX-nämndens beslut: Mäklarhuset AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit oadresserad reklam från Mäklarhuset AB AB den 2022-10-21 trots att han tydligt motsatt sig detta med en Nej Tack-skylt på brevlådan.

Företagets uppgifter

Mäklarhuset AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Utdelning av oadresserad reklam till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Mäklarhuset AB har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Enligt anmälarens uppgifter har Mäklarhuset AB delat ut oadresserad reklam till honom trots att hans brevlåda är försedd med en nej-tackdekal. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Mäklarhuset AB brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare