Fälld

Unik Fastighetsförmedling AB

Uttalandedatum: 2022-12-15Diarienummer: 22-346Anmälare: En konsumentMotpart: Unik Fastighetsförmedling ABFrågeställning: Oadresserad reklam till konsument med Nej Tack-skyltNIX-nämndens beslut: Unik Fastighetsförmedling har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit oadresserad reklam från Unik Fastighetsförmedling AB den 2022-10-12 trots att han tydligt motsatt sig detta med en Nej Tack-skylt på brevlådan.

Företagets uppgifter

Unik Fastighetsförmedling har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Unik Fastighetsförmedling har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Enligt anmälarens uppgifter har Unik Fastighetsförmedling delat ut oadresserad reklam till honom trots att hans brevlåda är försedd med en nej-tackdekal. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Unik Fastighetsförmedling brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare