Fälld

Trädfällarlaget, Tyresö

Uttalandedatum: 2022-12-11Diarienummer: 22-357Anmälare: En konsumentMotpart: Trädfällarlaget, TyresöFrågeställning: Oadresserad reklam till konsument med Nej Tack-skyltNIX-nämndens beslut: Trädfällarlaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit oadresserad reklam från Trädfällarlaget trots att han tydligt motsatt sig detta med en Nej Tack-skylt på brevlådan.

Företagets uppgifter

Trädfällarlaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då Trädfällarlaget har underlåtit att yttra sig i ärendet låter NIX-nämnden anmälarens uppgift ligga till grund för bedömningen. Av underlaget framgår att Trädfällarlaget skickat oadresserad reklam till anmälaren trots att denne hade en Nej Tack-skylt på brevlådan. Trädfällarlaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt har motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare