Fälld

Triofinans

Uttalandedatum: 2022-12-11Diarienummer: 33-359Anmälare: En konsumentMotpart: TriofinansFrågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskickNIX-nämndens beslut: Triofinans har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då de skickat e-postreklam till en konsument utan samtycke

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon mottagit e-post från Triofinans i marknadsföringssyfte utan att hon samtyckt till det.

Företagets uppgifter

Triofinans har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Triofinans har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att anmälaren mottagit e-post från Triofinans utan att ha samtyckt till det. Triofinans har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-post till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare