Fälld

Mäklarhuset Stockholm

Uttalandedatum: 2022-12-28Diarienummer: 22-371Anmälare: En konsumentMotpart: Mäklarhuset StockholmFrågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon NIX-nämndens beslut: Mäklarhuset Stockholm har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Mäklarhuset Stockholm trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Mäklarhuset Stockholm har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Mäklarhuset Stockholm har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att anmälaren blivit uppringd av Mäklarhuset Stockholm trots att hans telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-telefon. Något undantag är inte tillämpligt. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Mäklarhuset Stockholm har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare