Fälld

DinBilGaranti

Uttalandedatum: 2023-01-17Diarienummer: 22-378, 22-379, 22-380, 22-381 samt 22-382Anmälare: Fem konsumenterMotpart: DinBilGarantiFrågeställning: Adresserad direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig detNIX-nämndens beslut: DinBilGaranti AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till fem konsumenter som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de mottagit adresserad reklam från DinBilGaranti trots att de är införda i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter

DinBilGaranti har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i spärregistret NIX adresserat

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och kontakten avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. DinBilGaranti AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Av underlaget framgår att anmälarna mottagit adresserad reklam trots att de är införda i spärregistret NIX adresserat. Något undantag har inte visats tillämpligt. DinBilGaranti AB har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till fem konsumenter som är införda i NIX adresserat.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare