Fälld

UNIK Fastighetsförmedling

Uttalandedatum: 2023-01-20Diarienummer: 22-393Anmälare: En konsumentMotpart: UNIK FastighetsförmedlingFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam NIX-nämndens beslut: UNIK Fastighetsförmedling har brutit mot 19 § och 20 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke och då sms-reklamen inte varit försedd med en tillfredställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit obeställd reklam via sms från UNIK Fastighetsförmedling trots att han inte gett sitt samtycke till det. Till stöd för detta har anmälan bifogat underlag som visar det SMS som han mottagit. Av underlaget framgår att meddelandet inte var försett med en avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter

UNIK Fastighetsförmedling har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument om denne inte givit sitt samtycke till det.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom UNIK Fastighetsförmedling har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att anmälaren har mottagit sms-reklam trots att han inte gett sitt samtycke till det. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att UNIK Fastighetsförmedling brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress inte funnits i sms-reklamen.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom UNIK Fastighetsförmedling har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att sms-reklamen inte hade någon avregistreringsfunktion. UNIK Fastighetsförmedling har därmed brutit mot 20 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare