Fälld

Takeliten

Uttalandedatum: 2023-01-20Diarienummer: 22-403Anmälare: En konsumentMotpart: TakelitenFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam NIX-nämndens beslut: Takeliten har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit obeställd reklam via sms från Takeliten trots att han inte samtyckt till detta.

Företagets uppgifter

Takeliten har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till en konsument om denne inte givit sitt samtycke till det.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Takeliten har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att anmälaren har mottagit sms-reklam från Takeliten trots att han inte samtyckt till det. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Takeliten brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare