Fälld

PayPal

Uttalandedatum: 2023-02-24Diarienummer: 22-242Anmälare: En konsumentMotpart: PayPalFrågeställning: Krav på avregistreringslänk vid e-postreklam NIX-nämndens beslut: PayPal har brutit mot 20 § marknadsföringslagen då e-postreklam skickats till konsument utan tillfredställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han flera gånger har mottagit obeställd reklam via e-post från PayPal trots att han avregistrerat sig från detta genom att dels använda avregistreringslänken, dels kontakta kundtjänst.

Företagets uppgifter

PayPal har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att e-postreklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i e-postreklamen men inte fungerat.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom PayPal har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att anmälaren försökt att avregistrera sig från fortsatta utskick och fått bekräftelse på avregistreringen men att han trots detta fortsatt att ta emot e-postreklam. PayPal har därmed brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom avregistreringsfunktionen som e-postreklamen varit försedd med inte fungerat tillfredställande.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare