Så arbetar nämnden

Så arbetar nämnden

När en anmälan har kommit in till DM-nämnden tilldelas den ett så kallat diarienummer. Därpå granskar sekreteraren om ärendet faller inom nämndens uppgifter och ställer sedan samman den information och det material som nämnden behöver för att bedöma ärendet.

Nämnden behandlar både direktmarknadsföringens form och innehåll såväl som hur avsändaren använt sig av personuppgifter och adressregister. När ett ärende behandlas, eller ”prövas”, får ingen som representerar eller är anställd i det aktuella företaget vara närvarande.

DM-nämndens prövning leder till ett uttalande som bland annat publiceras på nämndens hemsida.

Vägledande regler

Det är svårt att reglera alla de skiftande förhållanden och frågor som kan uppstå vid direktmarknadsföring, i synnerhet eftersom det är ett område som utvecklas väldigt snabbt. Alla ärenden bedöms utifrån de omständigheter som rått i respektive fall.

De regler som är vägledande för DM-nämndens verksamhet är i allt väsentligt desamma som alla medlemsföretag i SWEDMA ska, och deras kunder rekommenderas att följa.

Vid sin bedömning tar DM-nämnden dessutom hänsyn till regelsamlingar som har utarbetats av svenska och internationella organisationer som SWEDMA är medlem i, bland annat Internationella Handelskammarens (ICC) regler för direktmarknadsföring, grundregler för reklam, internetregler och regler för säljfrämjande åtgärder.