Så arbetar NIX-nämnden

Rättvisa och ansvarsfulla bedömningar

NIX-nämnden består av en erfaren jurist som är ordförande och ytterligare fem ledamöter som utses av föreningen NIX. Förutom att vi prövar ärenden om integritet i marknadsföring så lämnar vi också yttranden, håller överläggningar med myndigheter och lämnar information i frågor som rör riktad marknadsföring.

Vi sammanträder regelbundet med en informell referensgrupp som består av företrädare för bland annat Konsumentverket och Datainspektionen. Dessutom har vi en rad indirekta samarbetspartners:

  • Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM)

  • Internationella Handelskammarens Nationalkommitté (ICC)

  • Federation of European Direct Marketing (FEDMA)


Vi följer vedertagna riktlinjer

De regler som är vägledande för NIX-nämndens verksamhet är i allt väsentligt desamma som alla medlemsföretag i SWEDMA (och deras kunder) rekommenderas att följa. Vid vår bedömning tar vi dessutom hänsyn till regelsamlingar som har utarbetats av svenska och internationella organisationer som SWEDMA är medlem i, bland annat Internationella Handelskammarens (ICC) olika regler för marknadsföring.

Det är dock svårt att i detalj reglera alla de skiftande förhållanden och frågor som kan uppstå vid riktad marknadsföring – det är ett område som utvecklas väldigt snabbt. Alla ärenden bedöms utifrån de omständigheter som har rått i respektive fall.