Fälld

Reducero AB

Uttalandedatum: 2020-10-01Diarienummer: 20-367Anmälare: En konsumentMotpart: Reducero ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument trots att han invänt mot det. Marknadsföring per telefon till konsument som begärt rätten till radering NIX-nämndens beslut: Reducero AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen. Reducero AB har agerat i strid med artikel 17 och 21 GDPR

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att Reducero AB har kontaktat honom per telefon trots att han tydligt motsatt sig detta. Anmälaren har även begärt att bli raderad ur Reducero AB:s databas.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att Reducero AB raderar personuppgifter i enlighet med en konsuments önskemål om rätten till radering enligt artikel 17 och 21 GDPR. Konsumenten erhåller även en bekräftelse att radering ska ske i enlighet med dennes begäran. Företaget upplyser även om att en fullständig radering innebär att företaget inte kan kontrollera om konsumenten förekommer på någon av de listor med telefonnummer som företagets underleverantörer tillhandahåller. I de fall konsumenten inte samtycker till att dennes personuppgifter förekommer på en intern spärrlista kan denne välja att anmäla sig till NIX-telefon.

Företaget kan i och med det ovan angivna inte kontrollera vem som framställt begäran om radering i det enskilda fallet men påtalar att man ej har några obesvarade förfrågningar om att personuppgifter ska raderas.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsument som tydligt motsatt sig detta

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Av anmälan framgår att konsumenten tydligt motsatt sig att bli kontaktad vid upprepade tillfällen då han kontaktats av Reducero AB. 

Av underlaget framgår att Reducero AB brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att kontakta konsument per telefon som tydligt motsatt sig detta.

Rätten till radering

Av underlaget framgår att konsumenten begärt att få sina personuppgifter raderade av Reducero AB. Rätten till radering av personuppgifter framgår enligt artikel 17 och 21 i EU:s förordning om personuppgifter (GDPR). Enligt bestämmelserna ska en konsuments personuppgifter raderas utan onödigt dröjsmål enligt något av de situationer som listas under artikel 17. 1.a) -f) aktualiseras. Sådana situationer är bland annat att konsumenten invänder mot behandling av dennes personuppgifter i direktmarknadsföringsändamål enligt artikel 21.1 och det saknas berättigande skäl för behandlingen som väger tyngre, att konsumenten invänder mot sådan behandling enligt artikel 21.2 eller att konsumenten återkallar sitt samtycke till behandling av personuppgifterna enligt artikel 6.1 a).

NIX-nämnden anser att då en konsument begär radering enligt artikel 17 så ska det tolkas som att denne konsument invänder mot behandling av personuppgifter i direktmarknadsföringsändamål.

Av underlaget framgår att Reducero AB brutit mot artikel 17 och 21 GDPR genom att vid upprepade tillfällen ha kontaktat konsument som har begärt rätten till radering.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare