Fälld

Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 2019-08-25Diarienummer: 19-202Anmälare: En konsumentMotpart: Svensk DirektreklamFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådanDM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svensk Direktreklam brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Vid ett flertal tillfällen har brevlådan helt fyllts med reklam. Det senaste utskicket skedde den 23 juni 2019.

 

Företagets uppgifter

Svensk Direktreklam har uppgivit att företaget låtit dela ut den påtalade reklamen. Företaget konstaterar vidare att utdelaren har missuppfattat sina instruktioner, vilket Svensk Direktreklam ber om ursäkt för. Företaget har tagit upp den aktuella incidenten med utdelaren och har noggrant redogjort för rutinerna när hushåll tackar nej till reklam. Svensk Direktreklam hoppas att anmälarens nej tack-dekal kommer respekteras fortsättningsvis.

 

DM-nämndens bedömning

Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

Svensk Direktreklam har inte motsatt sig uppgiften att oadresserad reklam delats ut till anmälarens adress, varför DM-nämnden finner att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare