Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Eld & Ventilation i Sverige AB

Uttalande 2019-07-30

Dnr 19-168 samt 19-169

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Eld & Ventilation i Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Eld & Ventilation i Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumenternas telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringd av Eld & Ventilation i Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att de visat att de inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under maj månad 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer var införda i NIX-Telefon vid tiden för de anmälda telefonsamtalen.

Företagets uppgifter

Företaget beklagar det inträffade. Det är inte företagets mening att kontakta personer som har sitt telefonnummer i NIX-registret. Företaget har köpt in listor från ett antal adressleverantörer och uttryckligen begärt att dessa ska vara ”tvättade” och nixfria. Företaget anger vidare att man på intet sätt uppträtt oetiskt och/eller försökt påskina att man ska utföra någon form av obligatorisk tjänst.

Eld & Ventilation i Sverige AB har inget som helst intresse, i att medvetet kontakta personer som ligger under NIX-registret då detta kan skada företaget och allvarligt påverka allmänhetens förtroende för företaget.

Företaget tar till sig av anmälningarna och man kommer att vidarebefordra detta till sina leverantörer, allt för att undvika liknande incidenter i framtiden. Företaget kommer även att plocka bort dessa kunder ur företagets register.

DM-nämndens bedömning

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Företaget har inte motsatt sig att man ringt de aktuella telefonsamtalen. DM-nämnden lägger därför anmälarnas uppgifter till grund för bedömningen och finner således att Eld & Ventilation i Sverige AB brutit mot reglerna för NIX-Telefon genom att ringa konsumenter vars telefonnummer är infört i spärregistret.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies