Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordic Green Energy

Uttalande 2019-08-09

Dnr 19-039

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nordic Green Energy

Frågeställning:

Otillbörlig marknadsföring

NIX-nämndens beslut:

Nordic Green Energy har brutit mot 8 och 10 §§ marknadsföringslagen genom att i sin marknadsföring påstå att företaget ringer på uppdrag av Malmö kommun när så inte är fallet

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att någon som utger sig för att vara Nordic Green Energy ringer och påstår sig agera på uppdrag av Malmö kommun och att alla inom kommunen ska uppgraderas till ekologisk el. Telefonsamtalet genomfördes den 14 december 2018.

Företagets uppgifter

Nordic Green Energy bedriver ingen försäljning i egen regi. Företaget använder sig av noga utvalda partnerföretag som ger företaget möjlighet att ringa konsumenter för att erbjuda företagets elavtal. Dessa säljbolag ansvarar själva för säljprocessen, från prospektering till genomförande av försäljning (inklusive efterlevnad av skriftlighetskravet), under eget personuppgiftsansvar.

Som uppdragsgivare till dessa partnerbolag har företaget ett ansvar för hur företagets produkter presenteras och säljs, ett ansvar som företaget delar med respektive säljbolag som står för själva kontakten med konsumenten. Företaget har därför varit tydliga i avtal med säljbolagen att de ska följa lagar, regelverk och av branschen utarbeta praxis. Detta framgår även tydligt i företagets partneravtal. Företaget följer även upp och kontrollerar löpande att reglerna följs tex. genom kontinuerlig medlyssning, genomgång av säljmanus och kundundersökningar. I uppföljning ligger också att företaget omgående och direkt med säljbolaget följer upp indikationer på att någon inte har följt de överenskommelser som företaget har med partnerbolagen.

Eftersom säljbolaget, i aktuellt fall Veera Consulting AB, själv är personuppgiftsansvariga vad avser försäljningsprocessen, och först vidareför för elavtalet nödvändiga personuppgifter till Nordic Green Energy när kund signerat avtal, har företaget inte behandlat eller registrerat några uppgifter för anmälande part. Först vid mottagandet av DM-nämndens skrivelse har företaget blivit varse att anmälaren blivit erbjuden företagets elavtal. Då konsumenten tackat nej till erbjudet elavtal finns heller inga personuppgifter eller ljudfiler sparade hos säljbolaget

Däremot kan företaget konstatera utifrån den löpande utvärderingen man gjort, och gör, av aktuellt säljbolag att vare sig instruktioner, manus eller faktiskt beteende hos enskilda säljare har varit vad företaget anser otillbörligt eller vilseledande. Säljbolaget själva bekräftar också att de aldrig skulle påstå sig samarbeta med någon som Nordic Green Energy inte samarbetar med.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Enligt 8 och 10 §§ marknadsföringslagen är det förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Nordic Green Energy motsätter sig inte att ett av företagets partnerföretag ringt anmälaren. Företaget menar dock att det partnerbolag som företaget använt i aktuellt fall aldrig skulle påstå sig samarbeta med någon som Nordic Green Energy inte samarbetar med. Parternas uppgifter är således motstridiga.

Beträffande telefonsamtal anser DM-nämnden att bevisbördan för vad som inträffat som huvudregel ska bäras av den som lättast kan förebringa bevisningen vilket är avsändaren.

Nordic Green Energy har inte presenterat något underlag som stödjer företagets uppgifter och DM-nänmnden lägger därför vad anmälaren uppgett om att representanten från företaget påstått sig ringa på uppdrag av Malmö kommun till grund för bedömningen.

Genom att i marknadsföringen oriktigt uppge att vederbörande ringt på uppdrag av Malmö kommun har företagsrepresentanten brutit mot förbudet mot vilseledande marknadsföring. Marknadsföringen har sannolikt påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och den är därför otillbörlig enligt 8 och 10 §§ marknadsföringslagen.

En uppdragsgivare är normalt ansvarig för de uppdragstagare företaget har. DM-nämnden har i förevarande fall inte funnit anledning att frångå huvudregeln och Nordic Green Energy är därmed ansvarigt för den påtalade marknadsföringen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Övrig reklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.