Fälld

Viggo mobil

Uttalandedatum: 2019-12-04Diarienummer: 19-269Anmälare: En konsumentMotpart: Viggo mobilFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonDM-nämndens beslut: Viggo mobil har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. Viggo har brutit mot artikel 21 i EU:s förordning om personuppgifter eftersom konsuments personuppgifter behandlats trots konsuments tidigare invändning mot det. Viggo mobil har brutit mot god sed vid marknadsföring då de underlåtit att inkomma med ett yttrande till DM-nämnden

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett hon blivit uppringd i marknadsföringssyfte trots att hennes telefonnummer är infört i NIX spärregister samt att hon tidigare bett företaget att inte kontakta henne i direktmarknadsföringsändamål.

Företagets uppgifter

Viggo mobil har underlåtit yttra sig i ärendet.

 

DM-nämndens bedömning

 

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Viggo mobil har underlåtit att inkomma med ett yttrande angående det anmälda telefonsamtalet. DM-nämnden gör därför bedömningen baserat på anmälarens uppgifter.

Viggo mobil har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de har kontaktat en konsument som tydligt motsatt sig detta genom att låta spärra sitt telefonnummer i NIX-telefon.

Respektera konsuments begäran om att bli avregistrerad

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p. 3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Viggo har brutit mot artikel 21 GDPR eftersom de har behandlat personuppgifter efter konsuments invändning mot det och därmed saknat laglig grund för behandlingen.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

Enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 6) åligger det marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Viggo mobil har därför brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

 

Mattias Grundström                                 

Sekreterare