Fälld

Swedbank AB

Uttalandedatum: 2020-01-03Diarienummer: 19-288Anmälare: En konsumentMotpart: Swedbank ABFrågeställning: Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det. Laglig grund för behandling av personuppgifter NIX-nämndens beslut: Swedbank AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta. Swedbank AB har agerat i strid med EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) eftersom behandling av personuppgifter i direkt marknadsföringsändamål skett efter konsuments invändning mot det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har kontaktat Swedbank AB (företaget) och invänt mot att få adresserad reklam från företaget. Han är även införd i spärregistret NIX adresserat för att undgå att ta emot adresserad reklam.

Företagets uppgifter

Swedbank AB har uppgett att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och anmälaren och att undantaget från samtyckeskravet för adresserad reklam enligt marknadsföringslagen därför blir tillämpligt. Swedbank AB har bekräftat att anmälaren ett flertal gånger har kontaktat företaget för att invända mot reklam. Den första gången anmälaren kontaktade företaget invände han mot att ta emot direktmarknadsföring. Företaget förde då in honom i en intern spärrlista för reklam rörande kreditkort. Anmälaren kontaktade företaget ytterligare en gång då han mottagit adresserad reklam, rörande kreditkort, från Swedbanks dotterbolag. Swedbank AB har efter en utredning kommit fram till att anmälarens spärr registrerats av företaget på ett felaktigt sätt på grund av ett temporärt fel i systemet. Efter anmälarens kontakt med företaget sattes inte en spärr mot all direktmarknadsföring. En sådan spärr är nu registrerad och företaget har sett över sina rutiner.

DM-nämndens bedömning

Av underlaget framgår att det föreligger ett kundförhållande mellan Swedbank AB och anmälaren. Swedbank AB har initialt inte agerat i strid med marknadsföringslagens regler om obeställd reklam.

Det är dock ostridigt att anmälaren kontaktat företaget och invänt mot att få direktmarknadsföring.En sådan invändning ska enligt DM-nämnden tolkas även som en invändning mot att dennes personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

Företaget har efter anmälarens invändning mot all direktreklam endast spärrat honom från en viss kategori av sådan reklam. Därför har företaget brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom de fortsatt har sänt honom adresserad reklam efter hans invändning. Företaget har även behandlat anmälarens personuppgifter i strid med EU:s förordning om personuppgifter eftersom de behandlat hans personuppgifter i direkt marknadsföringsändamål efter hans invändning mot det.

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare