Fälld

Dagens Industri

Uttalandedatum: 2022-03-18Diarienummer: 22-002Anmälare: En konsumentMotpart: Dagens IndustriFrågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. NIX-nämndens beslut: Dagens Industri har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam mot en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Dagens Industri (DI) den 12 januari 2022 trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

DI har bekräftat att de har kontaktat anmälaren men i hans egenskap av företagare. DI har vidare uppgett att de har som rutin att spärra telefonnummer från fortsatt kontakt om den uppringda personen begär det. Enligt DI:s logg har anmälaren inte vid tidigare tillfälle avböjt fortsatt kontakt. Efter DI:s kontakt med anmälaren sommaren 2021 kom det enligt DI till deras kännedom att anmälaren inte önskade kontakt. DI hade för avsikt att spärra anmälarens nummer från framtida kontakt, men på grund av den mänskliga faktorn gjordes ingen sådan spärr. DI har slutligen uppgett att misstaget uppdagades i januari 2022 varpå anmälaren blev spärrad från framtida kontakt. DI har beklagat det inträffade.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Underlaget visar att anmälaren har blivit kontaktad i egenskap av näringsidkare. NIX-nämnden har i sin praxis bedömt att telefonreklam riktad mot personer gällande deras företag inte spärras av NIX-Telefon, då spärregistret spärrar konsumenters telefonnummer. NIX-nämnden bedömer därmed att ingen överträdelse av reglerna i NIX-telefon har gjorts. Däremot framgår det av underlaget att anmälaren har bett DI att inte kontakta honom. Då DI har bekräftat detta, får det anses visat att anmälaren tydligt har motsatt sig reklam på annat sätt än med NIX-Telefon enligt 21 § marknadsföringslagen.

NIX-nämnden bedömer därför att DI har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam mot en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare