Fälld

Sambla Group AB (Advisa)

Uttalandedatum: 2022-05-23Diarienummer: 21-257Anmälare: En konsumentMotpart: Sambla Group AB (Advisa)Frågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Advisa har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms från Advisa den 1 november 2021 trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har uppgett att han följt anvisningarna för avregistrering samt att han har kontaktat Advisa via e-post och telefon för att begära avregistrering från sms-reklam men trots detta har mottagit reklam.

Företagets uppgifter

Advisa har bekräftat att de har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte. Detta då anmälaren enligt Advisa har ansökt om ett lån via hemsidan www.pengino.se. Vid låneansökan har anmälaren godkänt villkor som medför att den ansökande godkänner viss behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte. Advisa har undersökt anmälarens påstående om att han ska ha avregistrerat sig genom att följa anvisningarna i reklamen. Advisa kan dock inte hitta någon sådan avregistrering. Advisa har uppgett att det är av stor vikt för företaget att deras marknadsföring sker i enlighet med gällande regler och lagar, samt att anmälaren i samband med anmälan avregistrerats från framtida reklam. Advisa har slutligen anfört att de inte anser att de har skickat reklam i strid med marknadsföringslagen.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det som huvudregel förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Ett giltigt samtycke ska, enligt EU-domstolens praxis, vara utformat enligt kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (cit. GDPR). Det innebär bland annat att samtycket ska vara frivilligt. Som exempel på när ett samtycke inte är frivilligt anger EU-Kommissonen att den personuppgiftsansvarige uppställer som ett villkor för att fullgöra ett avtal eller utföra en tjänst att enskilda personer samtycker till behandling av onödiga personuppgifter.

NIX-nämnden gör mot denna bakgrund bedömningen att ett samtycke normalt inte är giltigt om det lämnas endast genom att villkoren för ett avtal accepteras. Avgörande är, enligt nämnden, om den behandling som samtycket avser är nödvändig för avtalets fullgörande eller inte.

I förevarande fall avser samtycket direktreklam – något som inte är avgörande för avtalets fullgörande. Ett samtycke som, på sett som skett, endast utgör ett villkor för att fullgöra avtalet är då ogiltigt. Därmed har Advisa skickat sms-reklam utan erforderligt samtycke och bolaget har därigenom överträtt 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av ledamöterna Niklas Briselius, Magnus Sjögren, Tina Wahlroth, Eva-Marie Åkesson och Caroline Rudbeck.

Mattias Grundström, Sekreterare