Friad

Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 2022-10-10Diarienummer: 22-239Anmälare: En konsumentMotpart: PostkodlotterietFrågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. NIX-nämndens beslut: Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Postkodlotteriet trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Postkodlotteriet har uppgett att det efter utredning har framkommit att anmälaren har spärrat sig för reklam via brev hos Postkodlotteriet och att denna spärr lades in den 7 maj 2018 samt att någon motsvarande spärr har inte tagits emot avseende telefonkontakt.

Postkodlotteriet har vidare uppgett att anmälaren registrerade sitt telefonnummer hos NIX-telefon i maj 2021 och att anmälaren den 22 september 2021 blev kund i Postkodlotteriet samt att denna prenumeration avslutades den 28 september 2021 vilket innebar att anmälarens senaste spelmånad med betald lott var oktober 2021.

Postkodlotteriet har uppgett att det i detta fall föreligger ett etablerat kundförhållande och anfört att det av företagets allmänna villkor framgår att kundförhållandet består i 12 månader från senaste spelmånad. Postkodlotteriet har vidare uppgett att företaget ringer så kallat passiva kunder (dvs kunder som inte längre har men har haft en lottprenumeration under den senaste 12-månadersperioden) för att erbjuda dessa att återigen köpa en lottprenumeration samt att den aktuella kunden (anmälaren) kontaktades den 15 augusti 2022 vilket faller inom denna 12-månadersperiod. Postkodlotteriet har slutligen uppgett att företaget respekterar alla spärrförfrågningar och nu har registrerat anmälarens telefonnummer i det interna spärregistret.

.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Postkodlotteriet har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Postkodlotteriet har emellertid visat att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan annonsören och anmälaren. Undantaget i reglerna för NIX-telefon är därmed tillämpligt och Postkodlotteriets agerande står därför inte i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare