Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Direktreklam

Uttalande 2019-08-11

Dnr 10-074 ompr

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Direktreklam

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Svensk Direktreklam brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom det på den aktuella postlådan fanns en viljeyttring att likna vid en Nej tack-dekal

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att hon med en ”reklamfritt”-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Svensk Direktreklam (”SDR”) är mycket noga med att följa de etiska regler som finns i företagets bransch, där respekt för nej tack-dekaler är en av de viktigaste. SDR:s lokalkontor i Karlskrona har undersökt varför det blir fel på den aktuella adressen och man kan konstatera att brevlådan har två dekaler med texten ”reklamfritt.se.” Det är inte självklart att en dekal med ett företagsnamn eller en webbadress ska likställas med en nej tack-dekal. Denna otydlighet försvårar vidare utdelarens arbete och medför risk för att det blir fel.

För att en god kvalitet ska kunna hållas krävs tydlighet. Företaget vill därför rekommendera anmälaren att istället sätta upp en dekal med texten ”Ingen reklam, tack” eller ”Nej tack till reklam” på brevlådan. Då får utdelaren i utdelningsdistriktet rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt.

DM-nämndens bedömning

Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

DM-nämnde gör bedömningen att en lapp som en konsument satt upp på sin dörr som tyder på en vilja att inte motta reklam i sig ska ses som en viljeyttring, och tolkas till individens fördel oavsett formulering. En lapp på dörren som således lyder ”inte reklam”, ”reklamfritt” eller liknande ska ses som en Nej tack-dekal. Om skyltens placering däremot är dålig är det förståeligt att det vid postutdelningen kan begås misstag.

DM-nämnden bedömer att Svensk Direktreklam brutit mot god sed vid marknadsföring eftersom det vid brevlådan satt en viljeyttring om att inte motta reklam.

Detta uttalande har avgetts av ledamöterna Niklas Briselius, Magnus Sjögren, Tina Wahlroth och Eva-Marie Åkesson.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Oadresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies