Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Kry/Webbhälsa AB

Uttalande 2019-09-24

Dnr 19-062 samt 19-063

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Kry/Webbhälsa AB

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan

NIX-nämndens beslut:

KRY/Webbhälsa AB har agerat i strid med god affärssed

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgivit att de erhållit oadresserad reklam från KRY/Webbhälsa AB, trots att de med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att de inte ville ha oadresserad reklam. Reklamen har skickats utan att anmälarna anlitat företaget eller samtyckt till dylika utskick. Reklamen har handlat om att lista sig på företagets vårdcentral i Lund.

Företagets uppgifter

Företaget har i allt väsentligt uppgett att utskicket ifråga inte utgör marknadsföring och därför inte omfattas av marknadsföringslagen. Företaget har därvid hänvisat till ett tidigare vägledande beslut från DM-nämnden.

DM-nämndens bedömning

Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) (MFL) framgår det att en marknadsförare inte får kontakta en konsument i marknadsföringssyfte via t.ex. oadresserad direktreklam om konsumenten tydligt motsatt sig detta.

Fråga om marknadsföring?

Enligt Marknadsdomstolens praxis så ”kan åtgärder enligt MFL vidtas beträffande framställningar som är av rent kommersiell natur. Det innebär att ett ingripande endast kan ske om framställningen ifråga har ett kommersiellt syfte och rent kommersiella förhållanden till föremål. Till detta område räknas framställningar om näringsidkarens affärsverksamhet eller däri tillhandahållna produkter, som har ett kommersiellt, vanligtvis avsättningsfrämjande, syfte. Däremot täcker inte MFL sådana yttringar som är inriktade på att bibringa allmänheten vissa värderingar eller att påverka dess allmänna beteende i viss riktning”.

DM-nämnden har hämtat information från Sveriges kommuner- och landsting (SKL). Här framgår att vårdcentraler erhåller ersättning för såväl listade patienter som för besök eller åtgärder.

DM-nämnden vill först nämna att det finns ett utrymmer även för företag har ett grundlagsskydd för viss kommunikation. I grundlagen nämns t.ex. ett fritt och allsidigt meningsutbyte. Det kan, enligt DM-nämnden, innebära kommunikation om en (egen) produkt bland flera andra (från konkurrenter). Det kan också röra sig om ett inlägg som syftar till att påverka samhället i en viss riktning.

Det påtalade utskicket informerar om att avsändaren utökat sin verksamhet genom att öppna en ny vårdcentral. Här anges bland annat Korta väntetider…bred kompetens…Sveriges modernaste vårdgivare. Utskicket handlar om avsändarens affärsverksamhet och däri tillhandahållen produkt. Syftet är att förmå mottagaren att registrera sig på vårdcentralen och/eller att vända sig dit nästa gång denne har ett sådant vårdbehov. Det rör sig således om en framställning med renodlat kommersiella syften och ändamål. Utskicket ska alltså ska bedömas som marknadsföring vilken faller under tillämpningsområdet för MFL.

Motpartens invändning

I ett tidigare vägledande avgörande har DM-nämnden exemplifierat med att en förifylld blankett kan vara ett kriterium för att det ska bedömas som marknadsföring. Motparten har också i sitt svar hänvisat till detta och angett att det aktuella utskicket inte utgör marknadsföring eftersom det inte skickas med någon förifylld blankett.

I DM-nämndens vägledande avgörande anges dock endast att en förifylld blankett kan utgöra ett exempel på vad som utgör marknadsföring. Förekomsten av en förifylld blankett avgör dock inte ensamt frågan utan det är innehållet och dess syfte som ska fälla avgörandet, något som också betonas i avgörandet från DM-nämnden.

Invändningen medför således inte någon ändrad bedömning av frågan huruvida underlaget utgör marknadsföring.

Det är ostridigt att marknadsföringen lämnats till anmälaren trots att de med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att de inte ville ha oadresserad reklam. Agerandet strider mot 21 § MFL och KRY/Webbhälsa AB har därigenom brutit mot god affärssed.

Detta uttalande har avgetts av DM-nämndens ledamöter Niklas Briselius, Magnus Sjögren, Tina Wahlroth och Eva-Marie Åkesson.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Oadresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies