Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Viasat AB

Uttalande 2019-08-28

Dnr 19-096 samt 19-149

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Viasat AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister.
Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Viasat AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, då man ringt konsumenter vars telefonnummer var införda i spärregistret NIX-Telefon och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt.
DM-nämnden finner vidare att Viasat AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas.
DM-nämnden finner slutligen att Viasat AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Viasat AB i marknadsföringssyfte trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har tidigare bett företaget att inte kontakta dem. Trots detta har företaget återkontaktat anmälarna. Telefonsamtalen genomfördes under mars samt april månad 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer var införda i spärregistret vid tiden för telefonsamtalen.

Företagets uppgifter

Viasat AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsförings­erbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings­erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Viasat AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande varför DM-nämnden går på anmälarnas uppgifter. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att undantagen i reglerna för NIX-Telefon inte är tillämpligt och att samtalen följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Viasat AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Viasat AB har inte inkommit med ett yttrande varför DM-nämnden även på denna punkt går på anmälarnas uppgifter. DM-nämnden finner därför att företaget agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Viasat AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies