Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Increment Security Group Gothia AB

Uttalande 2019-09-10

Dnr 19-143

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Increment Security Group Gothia AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.
Obeställd vara

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Increment Security Group Gothia AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon då undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt.
DM-nämnden finner vidare att Increment Security Group Gothia AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att skicka en faktura till anmälarens mor då avtal förelegat mellan anmälarens mor och företaget

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att hans mor blivit uppringd av Increment Security Group Gothia AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att ha anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att hans mor inte beställt något från detta företag. Trots detta har företaget skickat en faktura till hans mor. Fakturan är bestriden men det accepterar inte företaget. Increment Security Group Gothia AB påstår vidare att anmälarens mor har ett abonnemang vilket inte är sant.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 1 december 2009.

Företagets uppgifter

Increment Security Group Gothia AB har angett att den faktura som skickades till anmälarens mamma den 28 februari 2019 avsett en förlängning av den tjänst som hon beställt året innan.

Då anmälarens mamma redan är kund hos företaget sedan den 18 april 2018 gäller reglerna om etablerat kundförhållande där ett företag får lämna erbjudanden om samma typer av produkt eller tjänster även om telefonnumret är registrerat i NIX-registret. Företaget har dock inte ringt anmälarens mamma under 2019.

Avseende obeställda varor så har anmälarens mamma beställt fyra nyckelbrickor den 18 april 2018 och betalat sin faktura den 2 maj 2018. Genom detta har anmälarens mor godkänt de allmänna villkoren för tjänsten. Under punkten sex i de allmänna villkoren informeras kund om att tjänsten automatisk förlängs i det fall att kund inte säger upp avtalet senast en månad innan avslut. Detta har anmälarens mor även aviserats om i januari 2019. Den 1 april 2019 mottog företaget en uppsägning av tjänsten från kund.

DM-nämndens bedömning

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Increment Security Group Gothia AB har motsatt sig anmälarens uppgifter och angett dels att man inte ringt anmälarens mor under 2019. Dels att anmälarens mor utgjort en kund till företaget varför ett undantag ändock skulle ha förelegat och att man därför skulle ha haft rätt att ringa anmälarens mor trots hennes spärr i NIX-telefon. DM-nämnden finner således att Increment Security Group Gothia AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Obeställda varor

Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. Enligt ICC:s regler är det inte heller tillåtet att använda sig av s.k. negativ säljmetod, vilket innebär att skicka obeställda produkter till konsumenten och sedan kräva betalning för dessa eller ge mottagaren intryck av att han eller hon är betalningsskyldig för produkterna.

Vidare är sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkten 21 i bilaga 1 till EG:s direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder (att skicka en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han/hon redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet) eller sådan aggressiv affärsmetod som anges i punkten 29 i samma bilaga (leverans utan föregående beställning) alltid att anse som otillbörlig. Dessa regler är tvingande enligt 4 § marknadsföringslagen.

Increment Security Group Gothia AB har inkommit med underlag som stödjer att företaget har haft rätt att skicka aktuell faktura till anmälarens mor då denne utgjort kund vid företaget. DM-nämnden finner därför att företaget har även i denna del inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing Övrig reklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies