Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

ViPo Säkerhetstjänster AB

Uttalande 2019-08-18

Dnr 19-150

Anmälare:

En konsument

Motpart:

ViPo Säkerhetstjänster AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.
Otillbörlig marknadsföring/påstridig

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att ViPo Säkerhetstjänster AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då anmälarens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inga undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt.
DM-nämnden finner vidare att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av ViPo Säkerhetstjänster AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 19 april 2019. Anmälaren har vidare angett att företagets agent rabblat upp anmälarens hela personnummer och frågat om anmälaren visste att detta låg helt öppet på nätet samt att polisen rekommenderade ID-skydd. Anmälaren poängterade då att hon hade NIX-telefon och att företaget därför inte får ringa henne. Företagets agent svarade då att han inte säljer några varor och denne envisades även med att hävda att polisen rekommenderade id-skydd. Anmälaren frågade då ifall polisen rekommenderade ViPos id-skydd vilket företagets agent svarade ja på. Företagets agent var mycket påstridig.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 7 maj 2014.

Företagets uppgifter

ViPo Säkerhetstjänster AB har angett att företaget inte har ett kundförhållande till anmälaren samt förtydligat att kontakten med anmälaren tagits i dennes egenskap av juridisk person, ej fysisk person. Efter en intern utredning har företaget vidare bekräftat anmälarens uppgifter att ett telefonsamtal genomförts på 4 minuter och 34 sekunder. Kontakten togs den 19 april 2019. Då företaget inte lagrar telefonsamtal kan inte företaget påvisa om agentens retorik varit bristfällig, missvisande eller inte följt god sed. Företaget har dock talat med aktuell agent som menat på att han inte agerat felaktigt. Agenten bekräftade däremot att anmälaren ett upprepat antal gånger nämnt att hennes telefonnummer är spärrat i NIX-Telefon. Företaget har mot bakgrund av detta noga påpekat för agenten att detta inte är i linje med företagets rutiner. ViPos ambition är alltid att följe de etiska regler som finns.

Företaget anser inte att agenten agerat vilseledande.

Kontrolluppgifterna som företaget använder tillhandahålls av en leverantör som enligt egen utsago ska matcha uppgifterna mot Bolagsverket. Det har i detta fall dock visat sig att brister förekommit i matchningen.

Anmälaren är nu uppsatt på företagets interna spärrlista varför hon inte kommer att bli kontaktad i framtiden.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spär­re­gistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads-föringserbjudanden per telefon. Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads-föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

ViPo Säkerhetstjänster AB har medgett att samtalet skett men att anmälaren kontaktats som juridisk person, inte fysisk person. Samtidigt har företaget dock bekräftat brister vid matchningen av företagskunder. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget undantag till NIX-telefon förelegat och att samtalet i denna del skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Otillbörlig marknadsföring

Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

I aktuellt ärende är parternas uppgifter till viss del motstridiga. DM-nämnden lägger däremot, efter granksning av parternas uppgifter, större vikt vid anmälarens beskrivning och upplevelse av aktuell incident varför DM-nämnden finner att företaget har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing Övrig reklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.