Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Lendo AB

Uttalande 2019-09-04

Dnr 19-159

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Lendo AB

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad.
Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post.
Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Lendo AB initialt inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom samtycke förelegat till en dylik kontakt.
DM-nämnden finner dock att Lendo AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte ha tillhandahållit en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.
DM-nämnden finner därtill att Lendo AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Lendo AB som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att han försökt att avregistrera sig ett flertal gånger via avregistreringslänken i de aktuella utskicken men att det inte har fungerat. Han har även varit i kontakt med företaget och bett det att inte kontakta honom igen. Trots detta har han fortsatt att erhålla utskick från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 17 april 2019.

Företagets uppgifter

Lendo AB är en del av Schibsted Tillväxtmedier AB där även bolaget Schibsted Fintech AB ingår. Appen Kreddy tillhandahålls av Schibsted Fintech AB och är en mobilapp för att bl.a. skapa en överblick över kreditbetyg, lån och krediter. Lendo AB och Schibsted Fintech AB utgör systerföretag, vilket innebär att ett och samma moderbolag äger bolagen till 100 %.

Anmälaren har i det enskilda fallet använt sig av Lendo AB:s jämförelsetjänst på lendo.se, varvid en etablerad kundrelation skapats. I samband med denna jämförelse har anmälaren godkänt Lendo AB:s användarvillkor och personuppgiftspolicy där Lendo informerar om att marknadsföring kan ske avseende liknande finansiella tjänster. Lendo AB har således vid marknadsföring av appen Kreddy använt sig av ett undantag, etablerat kundförhållanden. Därtill med stöd av Lendo AB:s berättigade intresse att marknadsföra liknande tjänster enligt GDPR. Anmälaren har blivit informerad om denna hantering i samband med användandet av Lendo AB:s tjänster.

Vid närmare genomgång av ärendet har det konstaterats att en anmälan om avregistrering inkommit till Lendo AB via den avregistreringslänk som inkluderats i aktuellt utskick men att några andra kontaktförsök med Lendo AB:s kundtjänst inte kunnat identifierats. Lendo AB har även konstaterat att anmälarens avregistrering inte hanterats på ett korrekt sätt vid inläsning i e-postsystemet. Detta misstag har orsakats av den mänskliga faktorn och medfört att anmälarens e-postadress inte tagits bort från utskickslistan trots upprepade avregistreringsförsök från anmälarens sida.

Lendo AB har i samband med mottagandet av aktuell anmälan sett över och förändrat rutinen vid inläsning av avregistreringar till e-postsystemet för att liknande misstag inte ska inträffa igen. Företaget har även lagt in anmälarens mailadress i företagets interna spärregister. Det interna spärregistret säkerställer att anmälaren inte kommer att bli kontaktad av företaget i framtiden.

Lendo AB beklagar det inträffade och de olägenheter detta åsamkat anmälaren.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföringslagen

I 19 § marknadsföringslagen anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Kravet på samtycke gäller dock inte om näringsidkaren har fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen och

1. den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2. marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

3. den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

God marknadsföringssed

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (Swedma) har antagit ett program rörande god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts. Programmet är bindande för SWEDMAs medlemmar men också i övrigt ett uttryck för vad som är god sed på marknaden. Enligt detta får marknadsföring inte skickas via e-post till andra än juridiska personer om inte mottagaren samtyckt till att ta emot den. I följande fall strider det emellertid inte mot god marknadsföringssed att sända marknadsföring via e-post till fysiska personer:

· Mottagaren har lämnat uttryckligt medgivande till att reklam sänds.

· För direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster får en marknadsförare använda sådana uppgifter om e-postadress som denne fått direkt från sina kunder i samband med försäljning av en vara eller en tjänst. En förutsättning härför är emellertid att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av e-postadressen. Denna möjlighet skall ges både när uppgifterna samlas in och i samband med varje följande e-postmeddelande.

· Konsumenten har lämnat personuppgifter för marknadsföringsändamål och informerats om vilka kontaktvägar (brev, e-post, telefon, etc.) som marknadsföraren kan önskas använda samt haft möjlighet att avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Möjligheten att avböja ska ges vid inhämtande av personuppgifter från kunder, medlemmar i bonus- och kundklubbar samt personer som förekommer i intresseregister eller beställt information.

Av branschreglerna framgår vidare att företag är skyldiga att respektera önskemål från en registrerad om att dennes e-postadress ska avregistreras från framtida e-postutskick. Ett sådant önskemål kan exempelvis bestå av ett e-postmeddelande till företaget.

God sed kräver vidare att varje meddelande som avser marknadsföring och sänds via e-post till en fysisk person innehåller en funktion varigenom mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Funktionen ska vara lätt att finna, uppfatta och använda. Funktionen får vidare differentieras så att avbeställning kan avse endast visst slag av meddelanden men ska också innehålla möjlighet att avbeställa alla marknadsförings­meddelanden som inte begärts.

Lendo AB har medgett att man har låtit sända e-post till anmälaren. Företaget har dock visat på att anmälaren initialt samtyckt till de aktuella utskicken och att ett kundförhållande förelegat. Mot bakgrund av det anförda finner DM-nämnden att Lendo AB i denna del inte agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick

God sed kräver att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas någon av föjande metoder för avregistrering i varje e-post:

· URL-länk som kopplar till en avregistreringssida

· Svar på meddelandet genom en ”mailto:funktion” med avregistrering på ärenderaden

· Aktivering av ett nytt e-brev som innehåller ett kundnummer samt meddelande om att personen vill avregistrera sig

I detta ärende har företaget bekräftat anmälarens uppgifter att ett fel förelegat varför Nämnden väljer att gå på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner således att e-postutskicket i denna del stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra utskick till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få utskick från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Lendo AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom anmälaren har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register inte tillämpats på ett tillfredställande. Aktuellt fel har även bekräftats av företag.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2019 Fällda Friade Avgjorda ärenden E-post

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies