Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Assistansbolaget Försäkring Sverige AB

Uttalande 2019-09-10

Dnr 19-162

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Assistansbolaget Försäkring Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post utan att ange adresskälla.
Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Assistansbolaget Försäkring Sverige AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då adresskälla funnits angivet på aktuellt utskick. Därtill finner DM-nämnden att företaget inte agerat vilseledande då det tydligt framgått att det rört sig om ett erbjudande

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot ett adresserat utskick från Assistansbolaget Försäkring Sverige AB vilket saknat adresskälla och som enligt anmälaren även varit vilseledande. Anmälaren tog emot utskicket den 12 april 2019.

Företagets uppgifter

Assistansbolaget Försäkring Sverige AB (”Assistansbolaget”) har angett att man alltid anger uppgift om adresskälla i företagets adresserade reklamsutskick. Från anmälarens bifogade utskick till sin anmälan framgår att adresskällan är MIA. Därtill finns kontaktuppgifter i form av ett telefonnummer till MIA angivet på utskicket.

När det gäller frågan om vilseledande marknadsföring så anger företaget att Assistansbolagets marknadsföring är utformad i enlighet med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Assistansbolaget har medvetet valt att utforma sin marknadsföring så att den är tydligare än konkurrerande aktörers marknadsföring. Företaget anger vidare att Assistansbolagets marknadsföring är utformad på ett sätt så att den vid första anblick kan identifieras som just marknadsföring. I det utskick som anmälaren mottog så framgår det på fyra ställen att det rör sig om ett erbjudande och att inget betalningskrav föreligger.

DM-nämndens bedömning

Avsaknad av adresskälla

Enligt SWEDMAs program ”God sed vid direktmarknadsföring som inte begärts” anges som huvudregel att avsändaren måste ange det företag eller register varifrån avsändaren hämtat mottagaradressen. Undantag kan göras om avsändaren har befogad anledning att antaga att mottagaren inser varifrån avsändaren hämtat adressen, t.ex. till följd av kundförhållande, medlemskap, beställning av information eller liknande. Assistansbolaget har motsatt sig anmälarens uppgifter om att man inte uppgett adresskällan för det aktuella utskicket. DM-nämnden har efter en närmare granskning av aktuellt utskick kunnat konstatera att det, om än i ytterst litet format, angetts en adresskälla på utskicket. DM-nämnden finner därför att företaget inte agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Vilseledande marknadsföring

Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed. För att ordet gratis ska få brukas i marknadsföring krävs det att ingen motprestation förutsätts från konsumentens sida. Det ska dessutom vara tydligt att det är reklam som avses. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. I detta fall kan DM-nämnden konstatera, efter granskning av aktuellt utskick, att det fyra gånger står angivet att det rör sig om ett erbjudande. Mot bakgrund av detta finner DM-nämnden att företaget inte heller avseende denna punkt agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Friade Avgjorda ärenden E-post

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies