Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Dependia AB

Uttalande 2019-08-12

Dnr 19-167

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Dependia AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.
Förekomst av s.k. tysta samtal

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Dependia AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, då konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret NIX-Telefon.
DM-nämnden finner vidare att Dependia AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom bruk av s.k. tysta telefonsamtal, eftersom företaget inte får anses ha gjort tillräckligt för att förhindra att ytterligare sådana samtal rings

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av företaget i marknadsföringssyfte ett flertal gånger trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även gjort gällande att företaget vid minst tre tillfällen ringt s.k. tysta telefonsamtal. Det senaste samtalsförsöket gjordes den 14 maj 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var infört i NIX-Telefon vid tiden för samtalen.

Företagets uppgifter

Företaget bekräftar delvis anmälarens uppgifter. Anmälaren har blivit uppringd tre gånger utan att företaget lyckats komma fram till honom. Dessa telefonsamtal genomfördes den 8 maj, 10 maj samt 14 maj.

Företaget anger vidare att man pratat med en granne till anmälaren som sa att han och grannen pratat om TV abonnemang och att företaget kan kontakta grannen eller alla i grannskapet gällande abonnemang. Listorna som företaget får av sina uppdragsgivare är tvättade mot NIX, sen om någon ger företaget en referens kan inte företaget säkerställa om personen är NIX:ad eller inte.

DM-nämndens bedömning

NIX-Telefon

19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärr-registret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads-föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads-föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund-förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Dependia AB har inte inkommit med underlag som stödjer att ett undantag till NIX-Telefon förelegat varför DM-nämnden finner att företaget agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed. Nämnden vill samtidigt betona att en rekommendation från en granne att kontakta en konsument inte medför en rätt för företaget att kontakta denne utan att först granska aktuellt telefonnummer mot spärregistret NIX-Telefon.

Förekomst av s.k. tysta samtal

Enligt 19 § marknadsföringslagen får näringsidkare vid marknadsföring till fysisk person använda uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, endast om den fysiska personen samtyckt till detta på förhand.

Branschorganisationerna SWEDMA och Förening Kontakta har gemensamt antagit branschetiska regler för marknadsföring per telefon till konsument. Enligt reglerna ska s.k. tysta samtal i princip undvikas vid telemarketing. Med tysta samtal avses samtal som rings automatiskt utan att någon person är omedelbart tillgänglig på den uppringande sidan. Om tysta samtal uppkommer ska marknadsföraren säkerställa att inte ytterligare tysta samtal rings till samma telefonnummer. DM-nämnden anser att reglerna är ett uttryck för god sed vid all marknadsföring per telefon till konsumenter.

Det är DM-nämndens inställning att inte ställa företag som utfört ett tyst samtal till ansvar så länge de har visat att de gjort vad de kunnat för att säkerställa att fler inte utförs. Det kan till exempel röra sig om att automatiskt ta bort telefonnumret som det tysta samtalet ringts till, följt av en manuell åtgärd såsom att en agent ringer och förklarar vad som har skett.

Dependia AB har inte bemött de s.k. tysta telefonsamtalen. DM-nämnden går därför på anmälarens uppgifter varför företaget anses ha agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.