Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Göta Energi

Uttalande 2019-08-10

Dnr 19-172

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Göta Energi

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Göta Energi inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att man ringt en person vars telefonnummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, då undantag från förbudet att ringa var tillämpligt.
Frågan om skyldighet att respektera konsuments spärrbegäran lämnas med anledning av ovan, utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Göta Energi i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Trots det fortsätter företaget att kontakta anmälaren per telefon. Det senaste samtalet ringdes den 16 maj 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var infört i spärregistret vid tiden för de aktuella telefonsamtalen.

Företagets uppgifter

Göta Energi bekräftar att man kontaktat anmälaren i försäljningssyfte vid tre tillfällen. Den senaste kontakten med anmälaren var den 16 maj 2019 och aktuellt telefonsamtal registrerades som bortfall, vilket betyder att företaget inte ringer upp kund fler gånger.

Företaget har inte försökt nå anmälaren som privatperson utan som näringsidkare. Då detta är ett företag, aktiebolag, har inte telefonnumret kontrollerats mot NIX-telefon och Göta Energi har således inte brutit mot reglerna för NIX-Telefon.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Göta Energi har inte motsatt sig att telefonsamtal genomförts till anmälaren såsom denne gjort gällande. Däremot har företaget visat på att ett undantag till NIX-Telefon förelegat. NIX-Telefon gäller nämligen inte näringsidkare. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att telefonsamtalen följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring. Mot bakgrund av att anmälaren kontaktats i hans roll som näringsidkare, lämnar DM-nämnden frågan om skyldighet att respektera spärrbegäran utan vidare åtgärd. Detta då DM-nämnden endast hanterar anmälningar från konsumenter, inte företag.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2019 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.