Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordiska Inglasningar AB

Uttalande 2019-10-11

Dnr 19-173 ompr

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nordiska Inglasningar AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Utge begärd information. Underlåtenhet att inkomma med ett yttrande

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna visats vara tillämpligt.
DM-nämnden finner vidare att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget inte utgett begärd information till anmälaren om varifrån man erhållit hans telefonnummer

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Nordiska Inglasningar AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att företagets säljare inte kunnat ange varifrån företaget erhållit anmälarens telefonnummer. Samtalet ringdes den 22 maj 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 4 februari 2014.

Företagets uppgifter

Nordiska Inglasningar AB har uppgett att de utöver sin egen verksamhet arbetar med anlitade underleverantörer. Nordiska Inglasningar AB har inte kunnat verifiera hur direktmarknadsföringen gått till eller om direktmarknadsföringen kommer från någon av deras underleverantörer eller från den egna verksamheten. Nordiska Inglasningar ber om ursäkt för incidenten.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Nordiska Inglasningar AB har inkommit med informationen att de inte kan verifiera hur direktmarknadsföringen gått till och inte heller huruvida marknadsföringen kommer från den egna verksamheten eller från en underleverantör.

Nordiska Inglasningar AB är dock ytterst ansvariga för kommunikation via underleverantörer. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen att Nordiska Inglasningar AB brutit mot reglerna för NIX-telefon genom att ringa en konsument vars telefonnummer är infört i spärregistret.

Utge begärd information

Genom att ange information om varifrån företaget erhållit anmälarens telefonnummer får konsumenten möjlighet att erhålla uppgifter om till vem eller vilka denne kan vända sig till med frågor om eventuella klagomål. Eftersom Nordiska Inglasningar AB inte bemött aktuell punkt lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen. DM-nämnden finner därför att Nordiska Inglasningar AB agerat i strid mot god sed genom att inte utge informationen till anmälaren.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

e.u. Sofia Björkbacka

Beredningsjurist

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing Övrig reklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies