Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordiska Inglasningar AB

Uttalande 2019-10-11

Dnr 19-186 ompr

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nordiska Inglasningar AB

Frågeställning:

Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument. Skyldighet att respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Nordiska Inglasningar AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandena skickades till konsument utan att hon på förhand samtyckt till utskicken.
DM-nämnden finner vidare att den aktuella kontakten i marknadsföringssyfte stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget fortsatt kontaktat anmälaren trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att Nordiska Inglasningar AB skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta.

Anmälaren gör även gällande att hon tidigare bett företaget att inte kontakta henne igen. Trots detta har företaget fortsatt kontaktat anmälaren. Det senaste SMS-meddelandet mottogs den 21 maj 2019.

Företagets uppgifter

Nordiska Inglasningar AB har uppgett att de utöver sin egen verksamhet arbetar med anlitade underleverantörer. Nordiska Inglasningar AB har inte kunnat verifiera hur direktmarknadsföringen gått till eller om direktmarknadsföringen kommer från någon av deras underleverantörer eller från den egna verksamheten men ber om ursäkt för incidenten.

DM-nämndens bedömning

SMS

Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil-telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Nordiska Inglasningar AB har inkommit med informationen att de inte kan verifiera hur direktmarknadsföringen gått till och inte heller huruvida marknadsföringen kommer från den egna verksamheten eller från en underleverantör. Nordiska Inglasningar AB har inte visat att de haft anmälarens samtycke till direktmarknadsföringen via sms.

DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner att inget undantag från förbudet att skicka SMS till mobiltelefoner utan samtycke är för handen. DM-nämnden bedömer att Nordiska Inglasningar AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att skicka SMS-meddelandet.

Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister

Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Nordiska Inglasningar AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.

DM-nämnden bedömer därför att kontakten på den punkten stridit mot god sed vid marknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies