Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Dite.nu

Uttalande 2019-10-21

Dnr 19-187

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Dite.nu

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Dite.nu brutit mot 19 § MFL eftersom anmälaren inte samtyckt till att bli kontaktad via e-post.
DM-nämnden finner vidare att Dite.nu brutit mot 19 § MFL genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att han vid minst 5 tillfällen via telefon och e-post försökt avregistrera sig från företagets e-postutskick men att han fortsatt mottagit e-postreklam. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 21 oktober 2019.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren vid ett flertal tillfällen kontaktat företaget via e-post och telefon och att anmälaren vid dessa tillfällen inte har presenterat sig samt uppträtt aggressivt. Enligt företaget har anmälaren inte uppgett korrekt uppgifter för att kunna avregistrera honom samt att personalen i efterhand inte kunnat kontrollera dessa uppgifter mot anmälaren då personalen inte vågat kontakta anmälaren av rädsla för hans temperament.

Vidare har företaget uppgett att de tillhandahåller ett internt spärregister för konsumenter som vill avsäga sig framtida reklamutskick, samt att de i nyhetsbrev och på företagets hemsida har försett konsumenter med en möjlighet till avregistrering via en länk. Företaget har angående anmälaren angett att anmälaren själv avregistrerat sig via en sådan länk den 24 april 2019. Företaget har även på begäran av anmälaren infört anmälarens e-postadress och domänen kopplat till den i spärregistret efter ett e-postmeddelande från anmälaren den 10 maj 2019.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföringslagen

I 19 § marknadsföringslagen anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Kravet på samtycke gäller dock inte om näringsidkaren har fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen och

1. den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2. marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

3. den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

I 19 § MFL anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post för individuell kommunikation bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand. Då företaget inte har bemött frågan om samtycke till e-postreklamen på förhand hade getts av anmälaren, och företaget heller inte har visat att ett undantag till samtyckeskravet var tillämpligt genom att anmälaren köpt en produkt av företaget, har DM-nämnden gått på anmälarens uppgifter och bedömt att företaget agerat i strid med 19 § MFL då samtycke inte funnits för e-postutskicken.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

DM-nämnden bedömer att Dite.nu inte respekterat anmälarens begäran om att inte bli kontaktad av företaget. Det styrks av både anmälarens och företagets uppgifter, som båda uppgett att anmälaren ett flertal gånger kontaktat företaget för avregistrering, via telefon och e-post, men att anmälaren fortsatt mottagit e-postutskick i marknadsföringssyfte.

Anmälaren har själv avregistrerat en e-postadress, men den andra adressen samt domänen blev avregistrerad först den 10 maj 2019, samma datum som den anmälda incidenten för denna prövning. Dite.nu får därför anses agerat i strid med Internationella handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation samt 19 § marknadsföringslagen då anmälarens vilja att avregistreras inte respekterats vid begäran.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden E-post
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.