Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Cenino

Uttalande 2019-08-20

Dnr 19-191

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Cenino

Frågeställning:

Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet.
Skyldighet att respektera konsuments begäran, tillhandahålla internt spärregister samt avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Cenino inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring vad det gäller sändandet av SMS, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsument som samtyckt till att bli kontaktad.
DM-nämnden finner dock att Cenino brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ha kontaktat anmälaren trots att anmälaren begärt att inte bli kontaktad igen. Därtill har företaget även brutit mot god sed då man inte tillhandahållit en enkel möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han kontinuerligt får SMS-utskick från Cenino i Kristianstad. Anmälaren har kontaktat företaget två gånger tidigare och bett att företaget ska stryka honom från företagets utskickslista. Trots detta har företaget återkontaktat honom. Anmälaren gör även gällande att företaget inte tillhandahållit en avregistreringsfunktion i de aktuella SMS:en. Det senaste SMS-utskicket mottogs den 17 maj 2019.

Företagets uppgifter

På företagets hemsida, där man registrerar sig för deltagande finns även ett formulär för att avregistrera sig. Detta upplyser företaget alla om när man väljer att gå med, och det syns tydligt på hemsidan. Företaget skickar ut 15-20 SMS per år till företagets kunder, så det är inte någon form av spam det handlar om utan enbart relevant information om speciella öppettider under helgdagar, rea m.m. Företaget har ca 3500 kunder i sitt SMS-register.

Företaget har ett väl fungerande system för avregistrering, men en del kunder väljer att säga till i butiken och då lämnas det utrymme för den mänskliga faktorn. Företaget rekommenderar sin personal i dessa fall att tillsammans med kund fylla i formuläret online för att minska risken för fel.

Anmälaren har för mer än sju år sedan lagt till sitt telefonnummer vid ett besök i företagets butik i Kristianstad. Företaget kan nu se att nuvarande abonnent bor 40 mil från företagets butik och därmed utanför företagets upptagningsområde. Ett problem som företaget ibland råkar ut för är att en abonnent avslutar sitt telefonnummer, och efter endast några månader i träda, tilldelar telefonbolaget samma telefonnummer till en ny abonnent. Det finns även exempel på när man överlåter sitt abonnemang till exempelvis en äldre släkting, vilket medför dylika problem.

Företaget är alltid tillmötesgående då man inte vill ha medlemmar på listan som inte själva önskar vara med. Cenino har ingen notering om avregistrering av anmälarens, i anmälan, angivna telefonnummer. Anmälaren har inte använt det avsedda formuläret och företagets personal i butiken i Kristianstad känner inte till någon begäran om avregistrering i detta ärende. Företaget anser att man tillhandahåller god information om möjligheten att avregistrera sig från SMS.

Företaget har nu tagit bort aktuellt telefonnummer från företagets lista och registrerat det i företagets interna spärregister.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföring via SMS

Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Företaget bekräftar att man skickat de aktuella SMS:en. Däremot har ett samtycke till de aktuella utskicken förelegat. Baserat på detta finner DM-nämnden att Cenino inte agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Skyldighet att respektera konsuments begäran, tillhandahålla internt spärregister samt avregistreringsfunktion

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra SMS-utskick till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Cenino att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. I aktuellt fall är parternas uppgifter motstridiga. DM-nämnden lägger dock större vikt vid anmälarens information om att han tidigare begärt att inte bli kontaktad. DM-nämnden finner således att Cenino brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då man inte respekterat anmälarens begäran att inte bli kontaktad.

God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. DM-nämnden kan konstatera att företaget ger kund en möjlighet att avregistrera sig från SMS:utskicken via företagets hemsida samt i dess butiker. Däremot tillhandahåller företaget ingen avregistreringsfunktion i de SMS-utskick man gör. Att enbart ge en konsument möjlighet att avregistrera sig via hemsidan alternativt i butiken är enligt DM-nämndens bedömning inte tillräckligt varför företagets avregistreringsfunktioner i dagsläget inte får anses tillfredställande. Då företaget gör de aktuella utskicken per SMS bör en avregistreringsfunktion finnas med i samtliga SMS-utskick som företaget gör. Detta för att företaget ska uppfylla god sed och erbjuda kund ett enkelt sätt att säga nej tilll SMS-utskicken.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Friade Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies