Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Notar

Uttalande 2019-09-02

Dnr 19-192

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Notar

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan.
Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Notar brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt.
DM-nämnden finner vidare att Notar brutit mot god sed genom att inte inkomma med yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att hon fått oadresserad reklam utdelad av Notar trots att hon har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Anmälaren gör även gällande att den som delat ut aktuell reklam inte ens brytt sig om att peta ner reklamen i brevlådorna utan reklamen stack upp så det syntes tydligt att alla fått reklamen.

Företagets uppgifter

Notar har inte inkommit med ett yttrande till nämnden.

DM-nämndens bedömning

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan

Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en marknadsförare inte får kontakta en konsument i marknadsföringssyfte via oadresserad direktreklam om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Vidare uttrycks det i 5 § samma lag, att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknads-kommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angett att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direkt marknadsföring.

Då Notarinte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att företaget överträtt förbudet att dela ut reklam till hushåll som har en Nej tack-skylt på brevlådan eller brevinkastet. Således finner DM-nämnden att Notar brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Notarhar därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

e.u. Andrea Hemming

Beredningsjurist

2019 Fällda Avgjorda ärenden Oadresserad direktreklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.