Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Investous.com

Uttalande 2019-09-10

Dnr 19-194

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Investous.com

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister.
Antal samtalsförsök per dag.
Underlåtenhet att inkomma med ett yttrande

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Investous.com brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt.
DM-nämnden finner vidare att Investous.com även stred mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen.
DM-nämnden finner också att Investous.com brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ha genomfört flertalet påringningar till anmälaren under ett dygn.
DM-nämnden finner vidare att Investous.com brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttra

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Investous.com i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företaget ringt upp honom ett flertal gånger under ett och samma dygn. Anmälaren har under telefonsamtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren.

Det senaste telefonsamtalet ringdes den 24 juni 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 2 oktober 2014.

Företagets uppgifter

Investous.comhar underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Investous.com har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden går därför på anmälarens uppgifter och lägger dessa till grund för uttalandet. DM-nämnden finner således att företaget har agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Investous.comatt effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.

Begränsningar i tid och antal samtal

Under ett dygn (24 timmar räknat från klockan 00:00:00) får ett och samma företag till samma telefonnummer genomföra max tre påringningar inom samma kampanj med minst fyra timmar mellan varje påringning. Påringning får aldrig ske mellan klockan 21.00 och 08.00, oavsett dag. Det totala antalet påringningar inom samma kampanj får ej överstiga 30 stycken under en period av 30 dagar. Vid påringning ska minst fem påringningssignaler gå fram innan påringningen får upphöra. Företaget har inte heller bemött denna sista punkt varför DM-nämnden även här går på anmälarens uppgifter. Då företaget under en och samma dag genomfört flertalet påringningar till anmälaren under en kortare tidsintervall finner DM-nämnden att företaget har agerat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Investous.com har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies