Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Kombispel

Uttalande 2019-09-04

Dnr 19-195

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Kombispel

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.
Antal samtalsförsök.
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Kombispel brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon och då inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt.
DM-nämnden finner också att Kombispel brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ha genomfört fem påringningar till anmälaren under ett och samma dygn.
DM-nämnden finner slutligen att Kombispel brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas, vilket medfört att anmälaren återkontaktats trots tidigare begäran att inte bli uppringd igen

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Kombispel trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare upplyst företaget om att hans telefonnummer är NIXat, dvs. han vill inte motta telefonsamtal i direktmarknadsföringssyfte. Trots detta har företaget fortsatt att ringa upp anmälaren. Nu senast har företaget återuppringt anmälaren direkt efter att anmälaren lagt på. Anmälaren upplever detta närmast som trakasserier då företaget genomfört fem telefonsamtal på följd. Det senaste telefonsamtalet genomfördes den 12 juni 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var infört i spärregistret vid tiden för de aktuella telefonsamtalen.

Företagets uppgifter

Kombispel bekräftar att anmälarens uppgifter tyvärr stämmer. Anmälaren har blivit felaktigt uppringd och direkt efter det inledande telefonsamtalet blivit uppringd ytterligare fyra gånger inom loppet av tre minuter. Orsaken till detta var ett handhavandefel i företagets leverantörs dialer.

Kombispel har inte försett leverantören med anmälarens telefonnummer. Kombispel har redan innan aktuell incident ställt krav på leverantören att byta dialersystem för att öka driftssäkerheten och minimera risken för handhavandefel. Leverantören har nu skärpt sina rutiner samt installerat ett nytt dialersystem.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Kombispel har bekräftat anmälarens uppgifter varför DM-nämnden lägger dessa till grund för aktuellt uttalande. DM-nämnden finner därför att undantagen i reglerna för NIX-Telefon inte är tillämpligt och att telefonsamtalen följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Begränsningar i tid och antal samtal

Under ett dygn (24 timmar räknat från klockan 00:00:00) får ett och samma företag till samma telefonnummer genomföra max tre påringningar inom samma kampanj med minst fyra timmar mellan varje påringning. Påringning får aldrig ske mellan klockan 21.00 och 08.00, oavsett dag. Det totala antalet påringningar inom samma kampanj får ej överstiga 30 stycken under en period av 30 dagar. Vid påringning ska minst fem påringningssignaler gå fram innan påringningen får upphöra.

Företaget har bekräftat anmälarens uppgifter varför DM-nämnden även på denna punkt lägger dessa till grund för aktuellt uttalande. Kombispel har under ett och samma dygn ringt upp anmälaren fem gånger under en mycket kort tidsintervall. DM-nämnden finner därför att företaget har agerat i strid med god direktmarknadsföringssed även på denna punkten.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Kombispel att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Kombispel har bekräftat anmälarens uppgifter varför DM-nämnden lägger dessa till grund för aktuellt uttalande. Då anmälaren blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. DM-nämnden anser därmed att Kombispel även i denna del av telefonsamtalen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies