Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordic Green Energy

Uttalande 2019-08-25

Dnr 19-197

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nordic Green Energy

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Nordic Green Energy inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, då undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. Anmälaren kontaktades nämligen i dennes roll som näringsidkare. Eftersom anmälaren kontaktats i dennes roll som näringsidkare, lämnas frågan om skyldighet att respektera konsuments spärrbegäran

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Nordic Green Energy i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta honom i marknadsföringssyfte. Trots det fortsätter företaget att kontakta honom. Det senaste samtalet ringdes den 5 juni 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var infört i spärregistret vid tiden för de aktuella telefonsamtalen.

Företagets uppgifter

Nordic Green Energy (NGE) har uppgivit att företaget inte bedriver någon telefonförsäljning till nya konsumentkunder i egen regi. NGE använder sig av noga utvalda partnerföretag som ges möjlighet att ringa konsumenter/näringsidkare för att erbjuda elavtal. Dessa säljbolag ansvarar själva för säljprocessen, från prospektering till genomförande av försäljning (inklusive efterlevnaden av skriftlighetskravet), under eget personuppgiftsansvar.

Som uppdragsgivare till dessa partnerbolag har NGE ett ansvar för hur bolagets produkter presenteras och säljs, ett ansvar NGE delar med respektive säljbolag som står för själva kontakten med konsumenten/näringsidkaren.

NGE har därför varit tydliga i avtal med säljbolaget att de ska följa lagar, regelverk och av branschen utarbetad praxis. Därtill har NGE i avtalen formulerat hur bolagets produkter ska säljas/marknadsföras så att bolaget följer god etik samt förblir en schysst elhandlare. På samma sätt har NGE tydligt deklarerat att man har noll tolerans mot avsteg från detta. NGE följer också upp och kontrollerar detta löpande genom bland annat medlyssning, genomgång av säljmanus och kundundersökningar.

NGE anger att då de aktuella telefonsamtalen ringts för mer än två månader sedan har NGR inte längre tillgång till historik för ringda telefonsamtal enligt principen om lagringsminimering. NGE kan således inte se vem (vilken säljare) som ringt anmälaren och i vilket syfte. Företaget noterar att aktuellt telefonnummer är registrerat på ett företag varför man utgår från att anmälaren ringts i dennes egenskap av företrädare för den juridiska personen.

Avseende punkten två i aktuellt ärende vill företaget betona att en uppringd person som ”inte är intresserad och tackar nej” (citat från anmälan) inte självklart kan tolkas som att denne uttryckligen bett om att inte bli kontaktad igen och därför bli införd i företagets interna spärrlista. I anmälan framgår inte om det är det som uttryckts vid marknadsföringstillfället.

Av anmälan framgår dock att anmälaren blivit uppringd två gånger vid, i tid, närliggande tillfällen. NGE kan hålla med om att en person som tackat nej till ett erbjudande vid samtal ett (den 27 maj 2019) hur som helst inte borde bli kontaktad igen den 5 juni 2019 (samtal två) med ett liknande erbjudande. Detta förutsatt att uppringande part och en konsument inte kommit överens om det. NGE har påtalat detta till aktuell säljrepresentant.

NGE kan konstatera att ett internt spärregister finns hos företaget. På NGE:s hemsida, som en del av företagets Integritetspolicy, framgår även hur en konsument enkelt kan begränsa eller tacka nej till marknadsföring. I det fall en konsument kontaktar NGE med begäran om att inte bli kontaktad igen, registrerar företaget det och meddelar samtidigt samtliga säljpartners inom telefonförsäljning som uppdaterar sina interna spärregister. NGE konstaterar vidare att respektive säljbolag som NGE har som uppdragstagare har eget internt spärregister och att konsumenten kan vända sig direkt till respektive säljbolag, via telefon, epost eller hemsida och begära att bli spärrad. Konsumenten kommer då inte längre att bli kontaktad av det säljbolaget. Säljbolag som mottagit en sådan begäran ska skyndsamt meddela NGE detta, så att företaget kan uppdatera det egna spärregistret samt meddela andra säljpartners som ringer på företagets uppdrag.

NGE beklagar anmälarens upplevelse av det inträffade.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

NGE har inte motsatt sig att telefonsamtalen skett såsom anmälaren gjort gällande. Däremot har företaget menat på att ett undantag till reglerna för NIX-Telefon förelegat då anmälaren kan ha ringts upp i dennes egenskap av näringsidkare. Aktuell information stöds även av en uppgift från anmälaren. Denne har nämligen angett ett företagsnamn efter sitt eget namn under rubriken ”Anmälarens namn” i anmälningsformuläret.” Baserat på detta finner DM-nämnden att företaget inte agerat i strid mot god sed då undantag till reglerna för NIX-Telefon förelegat. Eftersom anmälaren kontaktats i dennes roll som näringsidkare, lämnas frågan om skyldighet att respektera konsuments spärrbegäran. Detta då DM-nämnden inte hanterar anmälningar från företag.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.