Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Direktreklam

Uttalande 2019-09-02

Dnr 19-204

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Direktreklam

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Svensk Direktreklam brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att hon fått oadresserad reklam utdelad av Svensk Direktreklam trots att hon har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Anmälaren anger vidare att företaget envisats med att lägga reklamen på den tidningshylla hon har utanför dörren, trots att det inte är något postfack och trots att anmälaren med stor text skrivt att hon inte vill ha någon reklam där.

Företagets uppgifter

Svensk Direktreklam har bekräftat anmälarens uppgifter. Utdelaren har i detta fall missuppfattat sina instruktioner, vilket företaget beklagar. Svensk Direktreklam har tagit upp saken med aktuell utdelare och man har, mycket noggrant, redogjort för rutinerna när hushåll tackar nej till reklam. Företaget hoppas och tror att anmälarens nej-tack dekal kommer att respekteras fortsättningsvis.

DM-nämndens bedömning

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan

Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en marknadsförare inte får kontakta en konsument i marknadsföringssyfte via oadresserad direktreklam om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Vidare uttrycks det i 5 § samma lag, att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angett att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direkt marknadsföring.

Då Svensk Direktreklam bekräftat anmälarens uppgifter lägger DM-nämnden dessa till grund för bedömningen och finner därmed att företaget överträtt förbudet att dela ut reklam till hushåll som har en Nej tack-skylt på brevlådan eller brevinkastet. Således finner DM-nämnden att Svensk Direktreklam brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Oadresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies