Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Elskling AB

Uttalande 2019-09-04

Dnr 19-207

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Elskling AB

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Marknadsföring via e-post till konsument som uttryckligen begärt att inte bli kontaktad

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Elskling AB handlat i enlighet med god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren som kund till företaget samtyckt till att bli kontaktad via e-post. DM-nämnden finner vidare att Elskling AB handlat i enlighet med god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha tillhandahållit en fungerande spärrfunktion vilket gör att en begäran från en konsument medför önskad effekt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som hon inte har samtyckt till att få. Anmälaren har vidare uppgivit att företaget kontaktat henne trots att anmälaren undanbett sig sådan kontakt. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 5 juni 2019.

Företagets uppgifter

Elskling AB (”Elskling”) har tidigare samlat in anmälarens uppgifter i samband med att anmälaren använt sig av Elskling AB:s eljämförelsetjänst som finns på företagets hemsida. Anmälaren har nyttjat aktuell tjänst någon gång före den 3 januari 2014 för att jämföra elavtal. Företaget mottog den 3 januari 2014 en begäran från anmälaren, dels om att bli spärrad från kontakt i marknadsföringssyfte från företaget, och dels en begäran om gallring av dennes uppgifter. Företaget vidtog fyra dagar senare, den 7 januari 2014, de önskade åtgärderna samt informerade även anmälaren skriftligen om detta. Anmälaren har därefter, den 10 augusti 2017, återigen använt företagets eljämförelsetjänst för att genomföra en jämförelse och byte av elavtal på två fastigheter. I samband med detta har anmälaren tillhandahållit sin e-postadress till Elskling och därmed även upprättat ett användarkonto hos företaget. Anmälaren har därvid inte motsatt sig att företaget kan komma att använda dennes personuppgifter i marknadsföringssammanhang. År 2018 har företaget skickat ut information om ändrade villkor i anledning av införandet av dataskyddsförordningen och anmälaren har inte motsatt sig de nya villkoren.

Angående anmälarens begäran om att spärras från fortsatt kontakt har företaget haft en fungerande spärrlista som anmälaren varit registrerad i mellan anmälarens begäran år 2014 till anmälarens upprättande av användarkonto år 2017. Efter anmälarens nyttjande av företagets tjänst 2017 har ingen ny begäran om gallring eller information om att anmälaren inte önskar bli kontaktad med marknadsföring inkommit till Elskling. Företaget har ett fungerande spärrregister.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföringslagen

I 19 § marknadsföringslagen anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand. Kravet på samtycke gäller dock inte om näringsidkaren har fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen och

1. den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2. marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

3. den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

God marknadsföringssed

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (Swedma) har antagit ett program rörande god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts. Programmet är bindande för SWEDMAs medlemmar men också i övrigt ett uttryck för vad som är god sed på marknaden. Enligt detta får marknadsföring inte skickas via e-post till andra än juridiska personer om inte mottagaren samtyckt till att ta emot den. I följande fall strider det emellertid inte mot god marknadsföringssed att sända marknadsföring via e-post till fysiska personer:

· Mottagaren har lämnat uttryckligt medgivande till att reklam sänds.

· För direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster får en marknadsförare använda sådana uppgifter om e-postadress som denne fått direkt från sina kunder i samband med försäljning av en vara eller en tjänst. En förutsättning härför är emellertid att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av e-postadressen. Denna möjlighet skall ges både när uppgifterna samlas in och i samband med varje följande e-postmeddelande.

· Konsumenten har lämnat personuppgifter för marknadsföringsändamål och informerats om vilka kontaktvägar (brev, e-post, telefon, etc.) som marknadsföraren kan önskas använda samt haft möjlighet att avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Möjligheten att avböja ska ges vid inhämtande av personuppgifter från kunder, medlemmar i bonus- och kundklubbar samt personer som förekommer i intresseregister eller beställt information.

Av branschreglerna framgår vidare att företag är skyldiga att respektera önskemål från en registrerad om att dennes e-postadress ska avregistreras från framtida e-postutskick. Ett sådant önskemål kan exempelvis bestå av ett e-postmeddelande till företaget. God sed kräver vidare att varje meddelande som avser marknadsföring och sänds via e-post till en fysisk person innehåller en funktion varigenom mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Funktionen ska vara lätt att finna, uppfatta och använda. Funktionen får vidare differentieras så att avbeställning kan avse endast visst slag av meddelanden men ska också innehålla möjlighet att avbeställa alla marknadsförings­meddelanden som inte begärts.

Elskling AB har medgett att man har låtit sända e-post till anmälaren. Företaget anger dock att man har haft rätt att göra utskick till anmälaren då man haft anmälaren registrerad som kund sedan 2017 och denne därigenom godkänt företagets användarvillkor. Företaget har således visat att man har haft anmälarens samtycke att sända e-post i marknadsföringssyfte till henne. Mot bakgrund av det anförda finner DM-nämnden att Elskling AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att skicka e-posten.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta. DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Elskling AB har visat att man har tillhandahållit ett fungerande spärrregister. Företaget har således handlat i överensstämmelse med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Friade Avgjorda ärenden E-post

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies