Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordiska Bevakningsgruppen AB

Uttalande 2019-08-30

Dnr 19-211

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nordiska Bevakningsgruppen AB

Frågeställning:

Otillbörlig marknadsföring. Underlåtenhet att inkomma med yttrande

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Nordiska Bevakningsgruppen AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen. DM-nämnden finner även att Nordiska Bevakningsgruppen AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Nordiska Bevakningsgruppen AB i marknadsföringssyfte den 28 maj 2019. Under aktuellt telefonsamtal påstod företagets agent att anmälarens fullständiga personnummer låg öppet på nätet, även hans sista 4 siffror. Företagets agent läste i samband med detta upp hela personnumret för anmälaren och frågade om det stämde och anmälaren sade ja. Därefter följde marknadsföring av företagets tjänster och ett erbjudande som anmälaren knappt uppfattade. Han begärde då att få informationen skriftligt varpå företagets agent skickade ett SMS till anmälaren och sa att anmälaren skulle bekräfta med ett ja så att företaget skulle börja bevaka anmälarens personnummer. Det hela utmynnade i en tjänst anmälaren inte ville ha. Anmälaren anser att företagets agerat vilseledande på ett sätt som är bedrägeri.

Företagets uppgifter

Nordiska Bevakningsgruppen AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Otillbörlig marknadsföring

Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Då Nordiska Bevakningsgruppen AB inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således marknadsföringen varit vilseledande och att man därmed brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Nordiska Bevakningsgruppen AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist

2019 Fällda Övrig reklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.