Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Citysälj AB

Uttalande 2019-12-19

Dnr 19-216

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Citysälj AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Respektera konsuments begäran att bli avregistrerad från fortsatt direkt marknadsföring. Underlåtenhet att informera konsument om syftet med telefonsamtalet

NIX-nämndens beslut:

Citysälj AB har inte brutit mot 21 § marknadsföringslagen. Det är inte styrkt huruvida Citysälj AB respekterat konsuments begäran om avregistrering eller ej. Citysälj AB har inte brutit mot marknadsföringslagens regel om reklamidentifiering

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett han blivit uppringd i marknadsföringssyfte trots att hans telefonnummer är infört i NIX spärregister. Det anmälda samtalet ringdes den 31 maj 2019. Han har även uppgett att han kontaktat företaget den 4 december 2018 och tydligt meddelat att han motsätter sig telefonsamtal från Citysälj AB i marknadsföringssyfte, samt att han fått en bekräftelse av Citysälj AB att hans nummer införts i spärregister.

Enligt anmälaren fick han vid kontakten med Citysälj AB förklarat för sig att hans telefonnummer felaktigt inte spärrats pga. den mänskliga faktorn.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de har ringt anmälaren i egenskap av näringsidkare Hans tidigare företag hade varit kund hos Citysälj AB och uppringningen kvalificeras som ett undantag från 21 § marknadsföringslagen då Citysälj AB ringde honom inom ramen för ett avtalsförhållande inom 12 månader efter att det sagts upp.

Citysälj AB har uppgett att de respekterat konsuments begäran om avregistrering från fortsatt marknadsföring per telefon och menar att han begärt avregistrering först den 31 maj 2019.

Angående reklamidentifiering enligt 9 § marknadsföringslagen har Citysälj AB uppgett att det framgår av deras sparade ljudfiler att uppringaren presenterat sig och presenterar syftet med telefonsamtalet.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Citysälj AB har inkommit med uppgifter som kvalificerar telefonsamtalet som ett undantag från 21 § marknadsföringslagen. Företaget har därför inte brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Respektera konsuments begäran om att bli avregistrerad

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p. 3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

I underlaget har uppgetts motstridiga uppgifter. Anmälaren har uppgett att han den 4 december 2018 kontaktat företaget och tydligt begärt avregistrering från fortsatt marknadsföring via telefon. Citysälj AB har uppgett att sådan begäran gjordes först den 31 maj 2019.

Inget av ovan nämnda påståenden har styrkts och DM-nämnden kan därför inte göra en bedömning i frågan.

Underlåtenhet att informera konsument om anledningen till telefonsamtalet

Anmälaren har uppgett att han inte fått tillräcklig information om varför han blivit uppringd. Enligt 9 § marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas så att det tydligt framgår att det handlar om marknadsföring samt vem som svarar för marknadsföringen.

Citysälj AB har uppgett att det lyssnat på inspelade telefonsamtal rörande incidenten och de där hör att uppringaren presenterar både sig själv och anledningen till att han ringt konsumenten.

Citysälj AB har därmed inte brutit mot 9 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies